ΙSO 9001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

To πρότυπο ISO 9001:2015 είναι η 5η έκδοση του προτύπου πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Καθορίζει το γενικό πλαίσιο που απαιτείται από την επιχείρηση για να παρέχει ένα αποδεκτό προϊόν ή υπηρεσία.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:

  • Αξιολόγηση και έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων – υπηρεσιών.
  • Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του οργανισμού.
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, συμμετοχή σε νέες αγορές και διαγωνισμούς
  • Απόκτηση σημαντικού εργαλείου marketing & διαφήμισης.
  • Εδραίωση της εμπιστοσύνης των πελατών.
  • Δημιουργία ευκαιριών για επέκταση σε νέες αγορές
  • Αναγνώριση σημαντικών αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού / βελτίωση ικανοτήτων προσωπικού