ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)

Σύστημα Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης

Τι είναι; Το πρότυπο αειφορικής δασικής διαχείρισης FSC Chain of Custody έχει εκδοθεί από το διεθνή οργανισμό Forest Stewardship Council (FSC) και καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς το περιβάλλον και να δεσμευθούν για τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών.

Οι απαιτήσεις του προτύπου περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των α΄ υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλες τις φάσεις της επεξεργασίας των α΄ υλών, δηλαδή από το δάσος προς όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί α΄ ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Σε ποιους απευθύνεται; Το πρότυπο FSC Chain of Custody μπορεί να εφαρμοσθεί από τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται, επεξεργάζονται ή παράγουν δασικά προϊόντα με βάση το ξύλο και μη ξυλώδη δασικά προϊόντα από παρθένα ή/και ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι επιχειρήσεις που συνήθως επιλέγουν να εφαρμόσουν το FSC Chain of Custody ανήκουν στους κλάδους της υλοτομίας, της παραγωγής ξυλείας, της κατασκευής ξύλινων επίπλων και λοιπών προϊόντων από ξύλο ή φελλό, της παραγωγής χαρτοπολτού, της κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, της επεξεργασίας χαρτιού και των εκτυπώσεων σε χαρτί.

Πώς υλοποιείται; Η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ακολουθεί τις εξής φάσεις:

 • Προσδιορισμός των προϊόντων που θα περιληφθούν στο σύστημα, προσδιορισμός της σύστασης τους, της φύσης των α΄ υλών και της προέλευσης τους
 • Κατηγοριοποίηση των προϊόντων που θα περιληφθούν στο σύστημα σε σχέση με τη σύσταση τους και την προέλευση των α΄ υλών τους
 • Καθορισμός της μεθόδου παρακολούθησης και διαχείρισης των εισερχόμενων α΄ υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων για κάθε κατηγορία προϊόντος
 • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης και των αρχείων με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη
 • Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος
 • Εφαρμογή του συστήματος
 • Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο

Τι οφέλη έχει η επιχειρηση; Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις σε πιστοποίηση κατά FSC Chain of Custody είναι:

 • Εύκολη αναγνώριση των προϊόντων από τους καταναλωτές
 • Προσέλκυση των καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές του εξωτερικού στις οποίες οι καταναλωτές έχουν ανεπτυγμένο αίσθημα περιβαλλοντικής συνείδησης
 • Συμβολή της επιχείρησης στην προστασία των δασών και του περιβάλλοντος