ΜετρήσειςΦυσικών&ΧημικώνΠαραγόντων

Η διενέργεια Μετρήσεων Φυσικών και Χημικών Παραγόντων αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για εκείνη την επιχείρηση στην οποία οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτίθενται σε κάποιον από τους εν λόγω παράγοντες, ή το επίπεδό του (πχ φωτισμός) μπορεί να μην είναι το βέλτιστο για την εκτελούμενη εργασία.

Με την διεξαγωγή των μετρήσεων στους χώρους εργασίας επιτυγχάνονται τα εξής:

• Εντοπισμός φυσικών ή/και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας που πιθανόν να βρίσκονται εκτός των νομοθετημένων ή/και των προτεινόμενων τιμών με αποτέλεσμα να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων, ή να δυσχεραίνουν την εργασία με επίπτωση στην απόδοσή της.

• Εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση στους παράγοντες που μετρήθηκαν.

• Διατύπωση προτάσεων για τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και την διαμόρφωση ενός ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας.

Για τη διενέργεια των μετρήσεων απαιτείται η χρήση ειδικών οργάνων και συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Η gpengineers διαθέτει φορητό εξοπλισμό διακριβωμένο για την καλή λειτουργία του και ακολουθεί μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

Η gpengineers διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για τη μέτρηση των παρακάτω παραγόντων:

Φυσικοί παράγοντες:

• Θερμοκρασία

• Σχετική Υγρασία

• Ταχύτητα αέρα

• Δείκτη Θερμικής Καταπόνησης (WBGT)

• Θόρυβο (εργασιακό και περιβαλλοντικό)

• Φωτισμό

• Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Χημικοί παράγοντες:

• Διοξείδιο του άνθρακα

• Αέρια (οξυγόνο, οξείδια του άνθρακα, του αζώτου, κλπ.)

• Διαλύτες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, κλπ.)

• Αιωρούμενα σωματίδια (αδρανής σκόνη, εισπνεύσιμη και αναπνεύσιμη, μη αδρανής σκόνη, μόλυβδος, κοβάλτιο, νικέλιο, αμίαντος, σίδηρος, γραφίτης, κλπ., σκόνη βάμβακος)

Άλλοι παράγοντες:

• Γείωση εξοπλισμού εργασίας

• Επάρκεια ηλεκτρικής μόνωσης φορητών ηλεκτρικών συσκευών

• Τάση και ένταση ηλεκτρικού ρεύματος