Μελέτη  Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου χώρων εργασίας

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει τον εντοπισμό, ανάλυση και ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης.

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στον εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ 17/96.

Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση, με σκοπό:

  • Να εντοπισθούν οι πήγες του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνους για την ασφάλεια και υγειά των εργαζόμενων.
  • Να καταγραφούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν.
  • Να διαπιστωθούν κατά πόσο και με ποια μέτρα μπορούν οι πήγες κίνδυνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν.
  • Να καταγράφουν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κίνδυνων και την προστασία των εργαζόμενων.

Η ύπαρξη της γραπτής αυτής εκτίμησης είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.