Εκπόνηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας έργου (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.) Το Π.Δ. 305/1996 (“Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK“) στο Άρθρο 3, §3,  αναφέρει ότι: “Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου ασφάλειας και υγείας”.

Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας), είναι ουσιαστικά μία πλήρης μελέτη που περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει να εφαρμόζεται στο εργοτάξιο έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες. Αντίστοιχα το ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας), είναι η καταγραφή των στοιχείων του έργου, έτσι όπως αυτό τελικά κατασκευάσθηκε, ενώ επιπλέον περιλαμβάνει και μία σειρά οδηγιών και χρήσιμων στοιχείων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (όπως για παράδειγμα οι εργασίες συντήρησης/καθαρισμού, μετατροπών κλπ.).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 305/96), η σύνταξη ΣΑΥ απαιτείται όταν υπάρχει έστω και μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν απαιτείται συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, δηλαδή όταν στο έργο προβλέπεται να είναι παρόντα περισσότερα του ενός συνεργεία,
  • Όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους όπως αυτές απαριθμούνται στο προαναφερθέν Π.Δ.
  • Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση (ομοίως σύµφωνα µε το Π.Δ. 305/96).

Οι παραπάνω προϋποθέσεις υπάρχουν σχεδόν στο σύνολο των έργων (και σίγουρα πάντα σε έργα όπου απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας), όπερ σημαίνει ότι σχεδόν για όλα τα έργα, πρέπει να συντάσσεται πάντα ΣΑΥ. Επιπλέον, η κατάρτιση ΦΑΥ είναι υποχρεωτική για όλα τα έργα.

Την υποχρέωση (ευθύνη) για την κατάρτιση των ΣΑΥ και ΦΑΥ έχει ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει, τότε ο κύριος του έργου. Αντίστοιχα, ο Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου μεριμνά και είναι υπεύθυνος για την αναπροσαρμογή των ΣΑΥ & ΦΑΥ. Σε περίπτωση παράλειψη κατάρτισης ΣΑΥ και ΦΑΥ, την ευθύνη έχει το πρόσωπο που όρισε τον Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας.