Σήμανση CE  – Δημιουργία Τεχνικών Φακέλων

Η Σήμανση CE, σε ένα βιομηχανικό προϊόν, υποδηλώνει πως αυτό έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί, ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και σύμφωνα προς όλες τις σχετικές με τη λειτουργικότητά του Κοινοτικές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.

Οι οδηγίες αυτές (Οδηγίες Νέας Προσέγγισης) είναι οριζόντιας εφαρμογής (αφορούν κατηγορία προϊόντων, π.χ. μηχανές), εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασίζονται στις ακόλουθες γενικές αρχές:

1. Μόνο προϊόντα που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας µπορούν να διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά.

2. Εναρµονισμένα Πρότυπα (πρότυπα ΕΝ), των οποίων οι κωδικοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα οποία έχουν ενσωµατωθεί σε εθνική νομοθεσία, θεωρούνται εκ τεκµηρίου παραδεκτά ως βάση αξιολόγησης των συμμορφούμενων προϊόντων προς τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις σε Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.

3. Η εφαρµογή Εναρµονισμένων Προτύπων ή άλλων τεχνικών προδιαγραφών παραμένει εθελοντική και οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιαδήποτε τεχνική λύση η οποία εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.

4. Οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη Κοινοτική Οδηγία(ες).

Τα Κράτη Μέλη δεν δύνανται να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία στο έδαφός τους προϊόντων που φέρουν το σήµα CE, εκτός εάν οι διατάξεις που αφορούν τη σήµανση CE δεν εφαρµόζονται ορθά από αυτά.

Ο κατασκευαστής έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι προϊόν το οποίο προορίζεται να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά, είναι σχεδιασµένο, κατασκευασµένο και πως η συµµόρφωσή του έχει εκτιµηθεί σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμόσιμων Κοινοτικών Οδηγιών.

Ο κατασκευαστής φέρει αποκλειστική και τελική ευθύνη για τη συµµόρφωση του προϊόντος προς τις σχετικές Οδηγίες, είτε το έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ο ίδιος, είτε το διαθέτει στην Ευρωπαϊκή αγορά υπό την επωνυµία του.

Προϊόν το οποίο κατασκευάζεται ή εισάγεται στην Κοινότητα και το οποίο προκαλεί ζηµιά σε πρόσωπα ή ιδιωτική περιουσία, καλύπτεται από την Οδηγία και σχετική Νομοθεσία Ευθύνης του Παραγωγού και ο κατασκευαστής είναι ανοικτός στην επιβολή τσουχτερών προστίμων και άλλων κυρώσεων όπως η απόσυρση των προϊόντων του από την αγορά.

Το σήµα CE είναι υποχρεωτικό και πρέπει να τοποθετείται σε κάθε προϊόν που πρόκειται να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά και εμπίπτει στις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Οδηγίας Νέας Προσέγγισης.

Η gpengineers παρέχει πλήρης υποστήριξη για τη διεκπεραίωση κάθε φάσης για τη Σήμανση CE και τη συγκρότηση Τεχνικού Φακέλου για κάθε είδος προϊόντος (ιατροτεχνολογικά, Μ.Α.Π., μηχανές, δομικά υλικά, κ.λ.π.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοσμένων οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μας έχουν εμπιστευθεί πολλες  επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών.