Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας – Τεχνικού Ασφαλείας Εργοταξίου

Ο Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας προβλέπεται από το ΠΔ 305/1996 και ορίζεται από τον Ανάδοχο συνολικά του έργου, ή εάν δεν υπάρχει τότε από τον Κύριο του Έργου. Είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του Έργου, με σκοπό την ενσωμάτωση της Ασφάλειας και Υγείας σε όλες τις φάσεις του, δηλαδή την μελέτη, την κατασκευή και την χρήση του.

Τα οφέλη για τον Ανάδοχο και τον Κύριο του Έργου είναι πολλαπλά:

  • Αποφυγή Ατυχημάτων και διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
  • Αποφυγή προστίμων – διακοπής εργασιών
  • Επικέντρωση στην κατασκευή για εμπρόθεσμη και εντός του προϋπολογισμού ολοκλήρωση του Έργου.

Η νομοθεσία προβλέπει Συντονιστή τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του. Ο Συντονιστής κατά την φάση της μελέτης του έργου:

  • Συντάσσει το Σχέδιο και τον ΦάκελοΑσφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) της εργασίας, σε συνεργασία με τους μελετητές του.
  • Ενσωματώνει τις γενικές αρχές πρόληψης των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές και οργανωτικές επιλογές της μελέτης, προκειμένου η αλληλεπίδραση των διαφόρων εργασιών στην ταυτόχρονη ή διαδοχική διεξαγωγή τους να μην εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους.

Ο Συντονιστής κατά την εκτέλεση του έργου:

  • Αναπροσαρμόζει το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας που έχει συνταχθεί κατά την μελέτη του έργου, ή συντάσσει νέο.
  • Συντονίζει τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους και τους ενημερώνει για τις υποχρεώσεις τους
  • Συμβάλλει στην διαμόρφωση και προγραμματισμό των οργανωτικών και τεχνικών επιλογών των εργασιών, για την πρόληψη των κινδύνων τόσο των απασχολουμένων, όσο και τρίτων (περίοικοι, διερχόμενοι, κλπ.).

Η παρουσία του Συντονιστή Ασφαλείας στο έργο, εξαρτάται από τον αριθμό των εργολάβων, την επικινδυνότητα των εργασιών, την έκταση και την ταχύτητα εκτέλεσης του έργου. Τα καθήκοντά του μπορούν να συνδυασθούν με εκείνα του Τεχνικού Ασφαλείας.