1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Τεχνικος Ασφαλειας

Μηχανικος Επίβλεψης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Προληπτική συντήρηση
Διορθωτική συντήρηση
Σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση κτιριακού εξοπλισμού
Ανακαινίσεις και ανακατασκευές υπάρχοντος κτιριακού εξοπλισμού
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών προτύπων: . ECOLABEL, EMAS, ISO 14001

GREEN GLOBE, GREEN KEY, TRAVELIFE ,εξειδικευμένα δημόσια ή ιδιωτικά πρότυπα

Βιολογική γεωργία ή και χρήση βιολογικών προϊόντων

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008,

European Hospitality Quality

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμωνα. ISO 22000:2005 HACCP, CODEX ALIMENTARIUS

Πιστοποίηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ISO 26000−Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα

Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» του ΞΕΕ

Ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας ή πιστοποίηση τοπικής κουζίνας βάσει δημοσίων ή ιδιωτικών προτύπων
Οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών (αν δεν διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας)