Στις 14 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τo Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά δεδομένα….

Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας   Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σε θέματα σχετικά με την…

Τα αρχικά της πιστοποίησης ISO βγαίνουν από τις λέξεις International Organization for Standardization ή στα…

Η πιστοποίηση ISO 14001 υποδεικνύει διάφορα στάνταρ τα οποία τηρούνται προς αποφυγεί δυσμενών επιπτώσεων στο…

Η πιστοποίηση ISO 9001 εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου ενός προϊόντος ή μιας…